CK Akdeniz

Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

Müşteri tesisat numarası.

(Yıl/Ay) Tüketim tespitinin yapılmış olduğu yıl ve ayı gösterir.

Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait mahalle, cadde, sokak ayırımı için tanımlanan numara.

Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (mesken, ticarethane, t. sulama, sanayi gibi)

Aboneliğe ait isim ve tesisat adresi bilgileri.

Sistemdeki tüm devre elemanların aynı anda çalışması durumunda tüketeceği güç miktarıdır.

Müşteri sayacının markası.

Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.

Müşteri sayacının seri numarası.

Müşterinin sayaç okuma işleminin gerçekleştirildiği dönemdeki ilk okuma tarihi.

Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.

Müşterinin sayacının fatura döneminde okunduğu tarihtir.

Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketim.
Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim.
Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim.
Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

Endüktif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

Kapasitif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim üzerinden ilgili mevzuat hükümleri gereği hesaplanarak alınan bedel.

Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.

Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.

Tüketim miktarı(kWh) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık gelen miktar.

Herhangi bir nedenle yansıtılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarı ile tüketimin toplamı.

Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kWh cinsinden değeri.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda, dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh (kilovatsaat) tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan ve ilgili dağıtım şirketlerine aktarılan bedeldir.

3291 Sayılı Kanun’un Ek 2 maddesi gereği enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan tüketim miktarının (ilk endeks ve son endeks arasındaki fark ile varsa çarpanla çarpımı) kWh cinsinden değeri.

Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kWh karşılığı aktif enerji tüketimlerin kWh değerinden birim bedelidir.

Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan abonemiz tarafından ödenecek toplam bedel.

Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş fatura adedi.

Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş güncel borç tutarı.

Sahada sayaç okuma yapan personel kodu.

Bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bir bedeldir.

Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedel.

Abonenin sayacının bir sonraki okuma dönemi.(Yıl/Ay).

Katma Değer Vergisi hesaplamasına esas alınacak bedellerin toplamı.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33. madde (1) bendinde “Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” hükmü gereği alınan bedeldir. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedeli iade edilir.

Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

İlgili yasa kapsamında alınan vergi türü.

Okuma dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş güncel borç ile ilgili dönem fatura tutarının toplamı.

Abonelik özelinde bilgilendirmelerin yer aldığı alan.

Fatura tarihi itibariyle sistemimizde yer alan varsa otomatik talimat bulunan banka.

CK Akdeniz Elektrik Vezneleri; Bankalar; PTT.

Abone sahibine ait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası.

Aboneliğe kayıtlı güncel sabit telefon numarası.

Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı vergi numarası.

Aboneliğe kayıtlı güncel cep telefonu numarası.

Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının CK Akdeniz Elektrik vezneleri, N Kolay Müşteri İşlem Merkezleri veya yetkili ödeme noktaları, Banka ile PTT şubelerinde tahsil edilmeye başlanacağı tarih ilk ödeme ve minimum 10 gün sonraki tarih ise son ödeme tarihidir.
Son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen fatura tutarı için gecikme cezası faizi işler.

Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı vergi dairesi.